Używamy plików cookies

Korzystamy z plików coookies w celu analizowania wizyt, zapamiętywania preferencji i poprawy użyteczności witryny. Klikając na przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę.

Ustawienia Zgadzam się

Możesz również odmówić zgody.

Przejdź do treści Skip to menu

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie separacji magnetycznej

Projektujemy, produkujemy i stosujemy urządzenia do separacji magnetycznej. Nasze separatory magnetyczne projektujemy i produkujemy na miarę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Ogólne warunki handlowe spółki SOLLAU s.r.o.

z siedzibą Hřivínův Újezd nr 212, kod pocztowy 763 07, Republika Czeska, nr REGON: 292 61 759

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

II. POWSTANIE UMOWY

III. REALIZACJA DOSTAWY TOWARÓW

IV. AKOŚĆ TOWARU, GWARANCJA

V. CENA

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

VII. WPROWADZANIE TOWARU DO EKSPLOATACJI

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE

IX. ELEMENT TRANSGRANICZNY

X. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej „OWU“) regulują stosunek umowny między kupującym – przedsiębiorcą (osobą fizyczną lub prawną) i spółką SOLLAU s.r.o. (tj. Sp. z o.o.), z siedzibą Hřivínův Újezd nr 212, kod pocztowy 763 07, Republika Czeska, nr REGON: 292 61 759, spółką zarejestrowaną w rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonym przes Sąd Okręgowy w Brnie, wydział C, karta 68934 (dalej „sprzedawca“).
  Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy sprzedaży lub ramowej umowy sprzedaży zawartej między kupującym i sprzedawcą (dalej „umowa“). Przedmiotem umowy jest dostawa towarów kupującemu przez sprzedawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami ust. nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego. Podpisując umowę lub jej aneks lub przesyłając zamówienie kupującego przygotowane zgodnie z ofertą sprzedawcy, kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych OWU, akceptuje i zgadza się, że będzie przestrzegał postanowienia ww. umowy.
 2. W przypadku sprzeczności między poszczególnymi postanowieniami OWU i poszczególnymi postanowieniami umowy, postanowienia umowy mają pierwszeństwo.

II. POWSTANIE UMOWY

 1. Dostawa przedmiotu wykonania nastąpi wyłącznie na podstawie pisemnej umowy kupującego, złożonego na podstawie oferty sprzedawcy.
 2. Zamówienie towaru składa kupujący na podstawie oferty sprzedawcy. Każde zamówienie kupującego musi zawierać co najmniej następujące istotne informacje:
 1. identyfikację sprzedawcy i kupującego z podaniem ich nazwy firmy handlowej/imiona i nazwiska, siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i numer identyfikacyjny,
 2. odniesienie do umowy ramowej, jeżeli ta została zawarta,
 3. opis zamawianego towaru,
 4. wymagana ilość towaru, włącznie jego technicznej specyfikacji;
 5. cenę umowną zgodnie z ofertą sprzedawcy,
 6. wymaganą datę i miejsce dostawy towarów; w odniesieniu do miejsca dostawy towarów, uważa się, że o ile nie uzgodniono inaczej, miejscem dostawy jest siedziba sprzedawcy,
 7. informacje o tym, kto zapewnia i pokrywa koszty transportu,
 8. opis osoby upoważnionej do działania w imieniu kupującego w tym zakresie.
 1. Po dostarczeniu zamówienia przez kupującego, sprzedawca wyśle do kupującego potwierdzenie zamówienia lub nową ofertę indywidualnej umowy. Potwierdzenie zamówienia albo nowa oferta indywidualnej umowy z reguły zawiera wymagania zgodnie z art. II ust. 2 niniejszych OWU. Jeżeli do 14 (czternastu) dni roboczych od dostarczenia zamówienia sprzedawcy nie zostanie do kupującego wysłane potwierdzenie zamówienia lub nowa oferta, zamówienie wygasa. Akceptacja oferty sprzedawcy z aneksem albo rozbieżnością przez sprzedawcę, która, choć tylko nieistotnie, zmienia warunki oferty sprzedawcy, nie stanowi akceptacji oferty przez sprzedającego. Umowa indywidualna zostaje zawarta aż po osiągnięciu porozumienia w wszystkich ich elementach. Akceptacja oferty sprzedawcy złożonej kupującemu nie może zawierać żadnych aneksów, zastrzeżeń, ograniczeń, rozbieżności i innych zmian. Nie może również odnosić się do innych warunków niż niniejsze OWU sprzedawcy. Jeżeli umowa indywidualna została zawarta także w innej formie niż pisemnej, umowa ta obowiązuje jako zawarta tylko z treścią, którą strony uzgodniły lub która sprzedawca zatwierdził sprzedawcy pisemnie w swym potwierdzeniu.
 2. Umowa między stronami zostaje zawarta poprzez dostarczenie potwierdzenia zamówienia kupującemu albo przez bezwarunkową akceptację nowej oferty sprzedającego przez kupującego. Jeżeli sprzedawca potwierdzi zamówienie tylko części towaru, między stronami powstaje umowa dotycząca potwierdzonej części zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówenia dojdzie do innej zmiany niż tylko poprzez obniżenie ilości towaru, którego dotyczy umowa indywidualna, chodzi o nową ofertę umowy indywidualnej. Druga strona jest uprawiona do przyjęcia oferty w jednakowym terminie i w ten sam sposób, jakim sprzedawca przyjmuje ofertę kupującego .
 3. Jakakolwiek zmiana treści umowy jest możliwa tylko na piśmie, na podstawie aneksu do umowy, podpisanym przez obie strony (wystarczy wysłać e-mailem). Przed podpisaniem aneksu do umowy zostaną oszacowane i obustronnie uzgodnione ewentualne wszelkie koszty dodatkowe powstałe zgodnie z zawarciem aneksu. Kwota odpowiadająca uzgodnionym kosztom dodatkowym zostanie wyraźnie określona w aneksie do umowy bude. Podpisując aneks, kupujący zobowiązuje się zapłacić dodatkowe koszty sprzedawcy.

III. REALIZACJA DOSTAWY TOWARÓW

 1. Sprzedawca dostarczy towar kupującemu w terminie uzgodnionym w umowie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu dostawy w szczególnych wypadkach w wyniku działania siły wyższej zgodnie z art. X ust. 1 niniejszych OWU, albo w przypadkach, kiedy z objektywnych powodów nie było możliwe zrealizowanie dostawy w przewidywanym czasie, lub w przypadkach podanych w art. X ust. 1 niniejszych OWU odstąpić od umowy.
 2. Sprzedawca dostarczy towar z warunkiem dostawy INCOTERMS 2010 – EXW Hřivínův Újezd, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej. Jeżeli kupujący nie odbierze dostarczony towar prawidłowo i w odpowiednim czasie, sprzedawca jest uprawniony do obciążenia kupującego kostzami z tym związanymi; jest również uprawiony do sprzedaży towarów.
 3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za przejęcie towarów zgodnie z zawartą umową. W przypadku, gdy kupujący na podstawie umowy upoważni do odbioru towaru jakąkolwiek osobę trzecią lub przewoźnika (dalej „osoba uprawniona“), jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowość uprawnienia (pełnomocnictwa) i a czynności podjęte przez osobę, którą upoważnił do odbioru.
 4. W przypadku, że sprzedawca albo wybrany przez niego przewoźnik przekaże towar zgodnie z umową w miejscu dostarczenia określonym przez umowę indywidualną (na zasadzie odstępstwa od 2 ust. niniejszego artykułu lub w miejscu dostawy zgodnie z ust.2 nieniejszego art. ) osobie, która działa jako osoba upoważniona przez kupującego, obowiązuje, że sprzedawca albo wybrany przez niego przewoźnik był w dobrej wierze co do tożsamości tej osoby. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje powstałe w stosunku do kupującego w razie, gdy okaże się, że taka osoba w rzeczywistości nie została upoważniona przez kupującego do odbioru wykonania zgodnie z umową.
 5. Ryzyko uszkodzenia towaru (np. utraty lub pogorszenia jakości towarów), jak również jakiekolwiek dodatkowo powstałe koszty przechodzą z sprzedającego na kupującego w momecnie wydania towaru kupującemu w miejscu dostawy (określone w umowie indywidualnej); w przypadku, gdy towary są przewożone przez przewoźnika, którego wybrał kupujący, w momencie przekazania towaru ww. przewoźnikowi. O ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej lub towar nie jest transportowany przez przewoźnika wybranego przez kupującego, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi w miejscu dostawy zgodnie z art.2 niniejszego artykułu.

IV. JAKOŚĆ TOWARU, GWARANCJA

 1. Towar zostanie dostarczony w standardowej jakości, odpowiadający rodzajowi dostarczanego towaru, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej.
 2. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na dostarczony towar, tylko w przypadku, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w umowie indywidualnej, i/albo jeżeli do towaru zostanie kupującemu przekazany list gwarancyjny, i to w określonej długości i zakresie. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru.
 3. Warunkiem wykonania praw z wad towaru, ewent. z gwarancji za jakość, jeżeli została udzielona w indywidualnym przypadku, jest spełnieniem zobowiązania kupującego wysłać do sprzedawcy własnoręcznie podpisany oryginał dowodu dostawy towarów (kwit dostawy, list przewozowy, CMR).

V. CENA

 1. Cena zakupu towarów jest ustalana od oferty sprzedawcy w dniu zawarcia indywidualnej umowy, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej. Cena towarów staje się wiążącą z chwilą zawarcia umowy. Cena w umowie jest ustalana przy założeniu, że dostawa towarów odbywa się jednorazowo, bez zakłóceń i bez przerwy z przyczyn leżących po stronie kupującego. Jeżeli powstaną dodatkowe koszty z przyczyn leżących po stronie kupującego, kupujący zobowiązuje się uiścić sprzedającemu koszty dodatkowe w pełnej wysokości. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki do miejsca wyznaczonego przez kupującego. Transport towaru zabezpiecza sprzedawca tylko na podstawie zamówienia kupującego i na koszty kupującego, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej.
 2. Jeżeli w umowie został uzgodniony obowiązek kupującego zapłacić sprzedającemu zaliczkę, sprzedawca nie jest zobowiązany rozpocząć produkcję albo jakiekolwiek prace na towarze (przygotowanie rysunków technicznych oraz innych podstaw technicznych, produkcja towaru itp.), dopóki zaliczka nie zostanie uiszczona. Okres dostawy towaru przez sprzedawcę wydłuża się o czas zwłoki w zapłacie zaliczki przez kupującego. Jeżeli kupujący zalega z zapłatą zaliczki, sprzedawca nie może zalegać z wykonaniem. Termin dostarczenia towaru przez sprzedawcę wydłuża się o czas, w którym kupujący zalega z płatnością.
 3. Cena towaru nie zawiera montaż, instalację towaru i jego następny serwis. Serwis towaru (tj. włącznie zakupu jakichkolwiek części zamiennych) kupujący zapewnia na własny koszt. Koszty związane z dostarczeniem ewentualnej części zamiennej kupującemu ponosi kupujący. Montaż, instalację i serwis towaru zapewnia sprzedawca tylko na podstawie zamówienia kupującego potwierdzonego przez sprzedawcę, i to na koszt nabywcy, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatności między sprzedawcą a kupującym, których wykonanie jest uzgodnione bezgotówkowo, są uważane za wykonane w momencie ich zaksięgowania na konto sprzedawcy. Płatności między sprzedawcą i kupującym, których wykonanie zostało uzgodnione gotówkowo, są uważane za wykonane w momencie ich wykonania osobie, którą do tego upoważnił sprzedawca.
 2. Zapłatę pozostałej części ceny zgodnie z umową po odliczeniu zapłaconej zaliczki jest kupujący zobowiązany dokonać na podstawie faktury - dokumentu podatkowego wydanego przez sprzedawcę, jeżeli płatność nie została wykonana z góry na podstawie faktury zaliczkowej w pełnej wysokości. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie określonym w ww. fakturze.
 3. W przypadku niedokonania przez kupującego zapłaty ceny lub jakiejkolwiek części ceny w terminie płatności, kupujący od następnego dnia zalega z płatnością. Jeżeli kupujący zalega z płatnością ceny (lub jakiejkolwiek części ceny), jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,05 % z należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Uzgodniona kara umowna nie narusza prawa sprzedawcy do odszkodowania, i to w wysokości przekraczającej karę umowną. Strony umowne uzgodniły, że sprzedawca ma w przypadku zalegania kupującego prawo od odszkodowania obok odsetek za zwłokę i kary umownej.
 4. Prawo własności do towarów nabywa kupujący dopiero po pełnej zapłacie ceny nabycia sprzedawcy.

VII. WPROWADZENIE TOWARU DO EKSPLOATACJI

 1. 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie wykonuje wprowadzania towaru lub urządzenia, którego jest integralną częścią, do eksploatacji zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 o minimalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do używania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (dalej „Dyrektywa nr 2009/104/WE“), ani zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 o usługach i rynku krajowym (dalej „Dyrektywa nr 2006/123/WE“), jeżeli na piśmie nie zostało uzgodnione inaczej. Kupujący zobowiązuje się, że towar lub sprzęt, częścią którego jest towar, wprowadzi samodzielnie, na własny koszt i własną odpowiedzialność do eksploatacji zgodnie z art. 5 Dyrektywy nr 2009/104/WE i Dyrektywy 2006/123/WE, tj. że zwłaszcza, ale nie wyłącznie kupujący zapewni:
  1. aby towar lub sprzęt, którego częścią jest towar i którego bezpieczeństwo zależne jest od warunków instalacji, ulegało kontroli wstępnej (po instalacji i przed pierwszym uruchomieniem)i kontroli po każdym montażu w innym miejscu pracy przez wykwalifikowane i kompetentne osoby w rozumieniu ustawodawstwa krajowego, w celu zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania tego sprzętu roboczego;
  2. aby towar lub sprzęt, którego częścią jest towar, było poddawane regularnym kontrolom i ewentualnie regularnym badaniom realizowanymi prze wykwalifikowane i kompetentne osoby w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub obyczajów;
  3. aby towar lub sprzęt, którego częścią jest towar, było poddawane nadzwyczajnej kontroli realizowanej przez wykwalifikowane i kompetentne osoby w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub obyczajów zawsze, kiedy pojawią się szczególne wydarzenia, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo towaru lub sprzętu, którego częścią jest towar, jak na przykład zmiany, wypadki, zjawiska naturalne, dłuższe okresy przestoju.
 2. Kupujący zapewni, że wyniki kontroli będą zapisywane w formie pisemnej, będą do dyspozycji właściwemu urzędowi i będą przechowywane przez odpowiedni okres czasu. Jeżeli jest towar lub sprzęt, którego częścią jest towar, używane poza zakładem Kupującego, Kupujący zapewni dokument o realizacji ostatniej kontroli. Kupujący zapewni zgodność ww. kontroli z odpowiednimi przepisami krajowymi.
 3. Kupujący zobowiązuje się, że jeżeli do instalacji towaru lub urządzenia, (której częścią składową jest towar), upoważni trzecią osobę, upoważni usługodawcę, które spełnia wymagania zgodnie z dyrektywą nr 2006/123/WE.
 4. Sprzedawca dokona indywidualną weryfikację towaru przed pierwszym uruchomieniem w miejscu dostawy towaru jako indywidualną weryfikację towaru zgodnie z normą techniczną typu C. Kupujący zobowiązuje się konkretyzować ww. weryfikację Sprzedawcy. Weryfikacja według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 o urządzeniach maszynowych i o zmianie Dyrektywy 95/16/ES (wersja przekształcona), dalej zgodnie z „Dyrektywą nr 2006/42/WE“, zostanie dokonana, jeżeli jest to pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą wyraźnie uzgodnione na piśmie w indywidualnej umowie kupna.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady regulując odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym, jeżeli w niniejszych OWU lub umowie nie zostało uzgodnione inaczej. Strony umowne uzgodniły, że warunkiem do zastosowania praw wychodzących z wad towaru, ewent. gwarancji za jakość, jeżeli została udzielona w indywidualnym przypadku, spełnieniem obowiązków Kupującego jest przekazanie Sprzedawcy potwierdzonego oryginału o dostawie towaru (kwit dostawy, list przewozowy, CMR).
 2. Kupujący jest zobowiązany skontrolować towar jak najszybciej i podczas i po przejściu niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru (tj. po dostarczeniu towaru Kupującemu) i stwierdzić jego stan, ilość i całość i oznajmić wszystkie stwierdzone wady bez zbędnej zwłoki po przejęciu towaru od Sprzedawcy – wpisem do kwitu dostawy. Ewentualnie późniejsze stwierdzona wady towaru należy zastosować u Sprzedawcy na piśmie z dokładnym opisaniem wady, identyfikacją towaru i kontaktem na Kupującego. Kupujący jest jednocześnie zobowiązany załączyć fotografię zastosowanych wad. Kupujący jest również zobowiązany udowodnić, że towar wykazywał reklamowane wady już z chwilą przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia rzeczy, tj. przy dostawie towaru. Jeżeli Kupujący nie spełni którykolwiek z warunków postępowania reklamacyjnego podanych w umowie i/lub art. VIII niniejszych OWU, Sprzedawca nie jest zobowiązany uznać reklamację za uzasadnioną.
 3. Prawo Kupującego do wadliwego wykonania zakłada wada, którą ma rzecz przy przejściu niebezpieczeństwa uszkodzenia na Kupującego, tj. przy dostarczeniu towaru. Sprzedawca jest odpowiedzialny również za wady, które powstaną w ustalonym okresie gwarancji po oddaniu rzeczy Kupującemu, jeżeli gwarancja została udzielona w indywidualnym przypadku i jeżeli v Kupujący udowodni, że wady zostały spowodowane naruszeniem obowiązków Sprzedawcy. Gwarancja nie dotyczy nie dotrzymania instrukcji montażowych lub instalacyjnych, zwykłego użycia, nieodpowiedniego używania lub konserwacji towaru, przypadków celowego uszkodzenia towarów ani uszkodzenia spowodowanego przez działanie siły wyższej.
 4. Koszty poniesione w związku z reklamacją w przypadku uzasadnionej reklamacji zostają nałożone na Sprzedawcę a podczas nieuzasadnionej reklamacji zostają nałożone na Kupującego. W takim przypadku obowiązująca strona pokryje ww. koszty uprawionej stronie najpóźniej do 30 dni od dnia otrzymania faktury, na której będą te koszty właściwie zaksięgowane i obliczone.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny i nie ponosi kosztów połączonych z uzasadnioną reklamacją zgodnie z poprzednim akapitem (tj. np. koszty podróży, koszty transportu uszkodzonego/ nowego/naprawionego towaru, demontaż/montaż, koszty związane z pracownikami i personelem, udział stron trzecich) w przypadku, że towar został dalej doręczony przez Kupującego do innego miejsca przeznaczenia, jakim było miejsce dostawy, do którego dostarczył towar Sprzedawca, i usunięcie wady jest więc połączone z wyższymi kosztami. Jeżeli towar Sprzedawcy zostanie zabudowany do innego urządzenia Kupującego lub osoby trzeciej, Sprzedawca nie ponosi kosztów na demontaż/montaż z/do tego urządzenia. Sprzedawca nie ponosi nawet kosztów wydanych przez Kupującego na naprawy/ponownego nabycia nowych towarów w przypadku, że Kupujący sam poniósł koszty, bez tego, aby o wadzie właściwie poinformował Sprzedawcę, zastosował u niego prawo za wady i nakazał mu usunąć wadę.
 6. Jeżeli umowa jest nieistotnie naruszona przez wadliwe wykonanie, Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie do usunięcia ww. wad lub prawo do odpowiedniej zniżki z ceny, zależnie od wyboru Sprzedawcy. Postanowienie art. 2107 ust. 3 Kodeksu Cywilnego nie zostanie zastosowane. Warunkiem powstania tego roszczenia jest fakt, że Kupujący pisemnie zastosował wady u Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki po ich stwierdzeniu. Jeżeli okaże się, że z usunięciem wad były połączone nadmierne koszty, Kupującemu u takich właśnie wad przysługuje prawo zgodnie z punktem VIII ust. 7 ww. OWU. Ocena, czy w konkretnym przypadku chodzi o istotne lub nieistotne złamanie umowy w wyniku wadliwego wykonywania, jak również ocena nieproporcjonalności kosztów połączonych z usunięciem wad, należy wyłącznie do Sprzedawcy. O wyniku takich ocen jest Sprzedawca zobowiązany poinformować kupującego na piśmie (wystarczy e-mail).
 7. Jeżeli jest umowa istotnie naruszona przez wadliwe wykonanie, Kupującemu przysługuje wyłączne prawo do usunięcia tych wad (zwłaszcza przez naprawę, ewent. przez dostarczenie nowego prawidłowego wykonania), lub prawo do odpowiedniej zniżki z ceny, zależnie od wyboru Sprzedawcy. Warunkiem powstania tego roszczenia jest fakt, że Kupujący poinformuje Sprzedawcę na piśmie bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu ich wad.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane podczas transportu (jeżeli transport zapewnia Kupujący), przez niewłaściwe używanie lub magazynowanie towaru, niefachową ingerencję lub zaniedbanie niezbędnej konserwacji towarów ani za wady spowodowane przez mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie. Sprzedawca także nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru spowodowane przez niedotrzymanie zalecanego lub zwykłego sposobu używania. Warunkiem obowiązywania gwarancji, jeżeli została udzielona, jest fakt, że wszelka konserwacja i naprawy towaru w ciągu okresu gwarancji będą wykonywane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, na koszt Kupującego. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady towaru spowodowane przez niefachową konserwację i montaż towaru.
 9. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie za cenę zgodnie z umową ceny Kupujący traci nieodwracalne prawo do gwarancji bez dalszej zwłoki na jakąkolwiek gwarancję za jakość zgodnie z niniejszym OWU i zatwierdzeniu o gwarancji (karty gwarancji). Gwarancja w takim wypadku nie jest udzielana. Postanowienia art. 2108 Kodeksu Cywilnego nie zostaną zastosowane.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstaną osobom trzecim w przypadku wadliwej instrukcji przez Kupującego lub wadliwego montażu towaru przez Kupującego, lub przez niego upoważnioną osobę. Kupujący nie jest uprawniony równolegle z roszczeniem z odpowiedzialności za wady dochodzić do roszczeń odszkodowawczych ewentualnie powstałej szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wady, zwłaszcza wady spowodowane przez przerwę w produkcji, szkody połączone z kosztami podróży, demontażem i montażem towaru z/do innego urządzenia, zakupem materiału do napraw towaru/innego urządzenia, w którym zostało zainstalowane, koszty przewozu i transportu towaru, koszty połączone z pracownikami, personelem, udziałem osób trzecich, koszty połączone z stwierdzaniem uszkodzeń i wad, np. ekspertyza sądowa.

IX. ELEMENT TRANSGRANICZNY

 1. Jeżeli jest Kupujący osoba fizyczna lub prawna z miejscem wykonywania działalności gospodarczej/siedzibą poza terytorium Republiki Czeskiej (dalej „Zagraniczny Kupujący“), potem na umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Zagranicznym Kupującym zostaną również zastosowane następujące postanowienia, które mają przed pozostałymi postanowieniami niniejszych OWU pierwszeństwo.
 2. Stosunek prawny, który powstał pomiędzy Sprzedawcą i Zagranicznym Kupującym na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie indywidualnych umów sprzedaży pomiędzy stronami podlega obowiązującemu prawu czeskiemu z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. To sprawia, że uczestnicy wybierają prawo zgodnie z post. art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17. 6. 2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych („Rozporządzenie Rzym I“) na rzecz prawa czeskiego. W przypadku sporów, konfliktów, pytań interpretacyjnych lub pytań technicznych (ekspertyz) i jakichkolwiek roszczeń powstałych z niniejszego stosunku prawnego, niniejszej umowy ramowej, tak samo jak indywidualnych umów sprzedaży między stronami jest miejscowo właściwy sąd czeski, na terenie którego znajduje się siedzib Sprzedawcy. Konwencja wiedeńska ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia OSN 11. 4. 1980, która została dla Czeskiej republiki ogłoszona pod nr 160/1991 Dz.U., nie zostanie zastosowana.
 3. Jeżeli nie jet konieczne wykonań montaż towaru lub jeżeli ma by montaż towaru wykonana zgodnie z umową przez Zagranicznego Kupującego, Sprzedawca spełni swój obowiązek dostarczenia towaru, jak tylko w jednym ze swoich zakładów przekaże towar do dyspozycji Zagranicznemu Kupującemu do jego własnego transportu lub przekaże towar do do transportu spedytorowi określonego przez Kupującego albo którego uzgodnili wspólnie albo Kupujący a Sprzedawca. Koszty transportu są zawsze ponoszone przez Zagranicznego Kupującego, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej. Sprzedawca dostarcza swój towar z klauzulą dostawy zgodnie z Incoterms 2010 - EXW Hřivínův Újezd, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej.
 4. Ryzyko uszkodzenia towaru (np. utraty lub pogorszenia jakości towarów), jak również jakiekolwiek dodatkowo powstałe koszty przechodzą ze Sprzedawcy na Kupującego w chwili przekazania towaru przez Kupującego lub przez przekazanie towaru spedytorowi określonego przez Kupującego, jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej.
 5. Niniejsze OWU zostały sporządzone w języku czeskim. Podczas sporządzania innej wersji językowej niniejszych OWU lub indywidualnej umowy, czeska wersja ma zawsze pierwszeństwo.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Jeżeli po stronie Sprzedawcy pojawią przeszkody nieusuwalne przeszkody nie spowodowane przez Sprzedawcę, uniemożliwiające spełnienie jego obowiązków wobec Kupującego, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia umowy złożonego na piśmie i Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić już zapłaconą kwotę pomniejszoną o dotychczas poniesione koszty, z których ma korzyść. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Kupującego za niespełnienie obowiązków na podstawie zawartej umowy ani za szkody spowodowane przez takie niespełnienie, jeżeli do niespełnienia obowiązków dojdzie z powodu nieprzewidzianych i nieuniknionych wydarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec (w szczególności ze względu na działanie siły wyższej). Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Kupującego za szkody powstałe a podstawie umów, które Kupujący zawarł z innymi osobami, w szczególności za szkody wtórne i pośrednie.
  1. Działanie siły wyższej oznacza w szczególności (ale nie wyłącznie) mobilizację, wojnę, klęski żywiołowe, zamieszki społeczne, przerwy w dostawie prądu, itd. Jeżeli Sprzedawca z powodu przeszkody zapobiegającej spełnienie jego obowiązków z umowy nie odstąpi, zostanie przedłużony termin określony do spełnienia obowiązków o stosowny okres, oceniany zgodnie z charakterem powstałej przeszkody. O przeszkodzie poinformuje Sprzedawca Kupującego niezwłocznie po tym, kiedy będzie w stanie tego dokonać, przy czym określi, o jaką przeszkodę chodzi, i określi, kiedy będzie zdolny dodatkowo spełnić swój obowiązek/obowiązki.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy sprzedaży również w przypadku, że tak określa umowa lub ustawa. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący wszedł w stan likwidacji lub wobec Kupującego wszczęto postępowanie upadłościowe. Sprzedawca jest dalej uprawniony do odstąpienia od umowy lub wstrzymania dostawy zamówionego towaru w przypadku, że Kupujący zalega z pełnieniem jakiekolwiek swego należnego bieżącego zobowiązania wobec Sprzedawcy przez okres dłuższy niż 30 dni. Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący poważnie lub wielokrotnie naruszy którykolwiek ze swych obowiązków zgodnie z umową, mimo że o tym fakcie został powiadomiony na piśmie i nie dokonał naprawienia nawet w udzielonym dodatkowym rozsądnym terminie, który nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy umowa wygasa w dniu następującym po dniu, w którym było dostarczone drugiej stronie umownej. Odstąpienie od umowy jest dostarczane przesyłką poleconą na adres drugiej strony umownej. Odstąpienie od umowy jest uważane za doręczone również w dniu, kiedy wysłana przesyłka polecona została zwrócona jako niemożliwa do dostarczenia albo w chwili, kiedy jej przejęcie zostało wyraźnie odrzucone przez adresata.
  4. Rozwiązanie umowy przez odstąpienie nie wpływa na obowiązek stron uiszczenia kary umownej, naprawienia szkody lub innego uszczerbku, ani nie ma wpływu na inne postanowienia umowy, które mają obowiązywać nawet po rozwiązaniu umowy.
 2. Kupujący oświadcza, że ma zapewnione środki pieniężne do pełnego pokrycia ceny za towar. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia jakiegokolwiek swego obowiązku wobec Sprzedawcy za jakąkolwiek swoją należność Sprzedawcy.
 3. Kupujący przez zawarcie umowy ze Sprzedawcą zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania umowy w stosunku do Sprzedawcy nie będzie się dopuszczać zachowań konkurencyjnych, które mogły szkodzić Sprzedającemu w jego działalności gospodarczej, zwłaszcza bez poprzedniej wyraźnej zgody, licencji czy innego uprawnienia udzielonego przez Sprzedawcę, nie będzie:
 4. produkować towar, który jest przedmiotem niniejszej umowy i poszczególnych umów, zawartych na jej podstawie,
 5. kopiować, naśladować lub w inny sposób wykorzystywać rozwiązania techniczne, wykorzystywane przez Sprzedawcę podczas produkcji towar, lub przekazywać ww. rozwiązania techniczne osobom trzecim,
 6. prezentować towar Sprzedawcy jako swój własny towar lub towar innego podmiotu,
 7. ani nie popełni żadnej innej nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy. W przypadku naruszenia choćby jednego artykułu art. X ust.3 OWU przez Kupującego, je Kupujący jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20 000,- EUR (słowami: dwadzieścia tysięcy euro). Inne roszczenia Sprzedawcy przewyższające karę umowną Sprzedawcy nie mają wpływu na zapłatę kary umownej.
 • Kupujący poprzez zawarcie umowy przyjmuje do wiadomości przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy w celu pomyślnego wykonania umowy. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich poprawiania włącznie praw ustawowych do ww. danych. Dane osobowe można na podstawie pisemnego wniosku Kupującego usunąć z bazy danych. Ochrona danych osobowych klienta, włącznie warunków dot. wysyłania informacji handlowych, podlegają zasadom podanym w dokumencie „Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych“. Aktualna wersja jest dostępna tutaj.
 • Jeżeli w niniejszych OWU nie zostało ustalone inaczej, dla umów zawartych na ich podstawie obowiązują właściwe postanowienia ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego, w brzmieniu późniejszych przepisów. Strony umowne uzgodniły jako sąd rzeczowo właściwy do rozstrzygania sporów sąd Republiki Czeskiej, w którego okręgu ma siedzibę Sprzedawca.
 • Przez potwierdzenie Sprzedawcy lub przez podpisanie umowy lub jej aneksu Kupujący wyraźnie potwierdza, że zapoznał się z aktualnym brzmieniem OWU, przyjmuje je i zgadza się, że Sprzedawca będzie przestrzegał ich postanowienia.
 • Sprzedawca jest uprawniony kiedykolwiek do jednostronnego proponowania zmian niniejszych OWU, zwłaszcza, ale nie wyłącznie w następstwie przepisów prawa. Sprzedawca poinformuje Kupującego o proponowanej zmianie niniejszych OWU przynajmniej 1 miesiąca wcześniej, za pośrednictwem swych stron internetowych, ewent. e-maila, włącznie informacji o proponowanym dniu skuteczności. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z proponowanym brzmieniem. Jeżeli Kupujący nie odrzuci na piśmie proponowanej zmiany OWU najpóźniej dzień przed dniem proponowanym brzmieniem skuteczności, obowiązuje, że proponowaną zmianę OWU zaakceptował z skutecznością od dnia zaproponowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący odrzuci propozycję zmiany OWU na piśmie, obowiązuje pierwotne brzmienie OWU. W przypadku, że Kupujący odrzuci propozycję zmiany OWU , Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Wszędzie tam, gdzie nie jest to sprzeczne z prawem, Kupujący zgadza się, że wszelkie prawa i należności Sprzedawcy wobec Kupującego przedawniają się w terminie 15 (piętnastu) lat.
 • Kupujący zgadza się z tym, że Sprzedawca jest uprawniony zaliczyć należną kwotę pieniężną Sprzedawcy wobec Kupującego w odniesieniu do wszelkich roszczeń pieniężnych Kupującego wobec Sprzedawcy bez względu na walutę należności i stosunek prawny, z którego wynika. Kupujący zgadza się z tym, że Sprzedawca jest uprawniony zaliczyć swe należności nawet w odniesieniu do roszczeń Kupującego, które nie są jeszcze należne, które nie mogą być dotknięte wykonaniem decyzji albo które nie można zastosować przed sądem albo które są już przedawnione.
 • Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie jest uprawniony scedować (włącznie cesji zabezpieczenia lub prawa) lub zatrzymać swe należności wobec Sprzedawcy, ewentualnie scedować umowę albo prawa i obowiązki z niej wynikające.
 • Jeżeli jakiś artykuł niniejszych OWU albo umowy stanie się nieważnym, nieskutecznym lub niewykonalnym lub będzie w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obowiązuje, że jest całkowicie odłączony od innych artykułów danego dokumentu, a więc pozostałe artykuły OWU lub umowy pozostają nadal w pełnej mocy i skuteczności.
 • Niniejsze OWU i umowy, których są częścią składową, zostały sporządzone w języku czeskim. Jeżeli jest sporządzona także inna wersja językowa niniejszych OWU lub umowy (przed lub po jej zawarciu), czeska wersja umowy zawsze ma pierwszeństwo.
 • Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którykolwiek obowiązek wynikający z niniejszych OWU lub indywidualnej umowy, jednakże nie stanowiący istotnej należności, stanie się nieważnym albo niewymagalym jako całość lub jego część, jest całkowicie oddzielny od innych postanowień niniejszych OWU od lub indywidualnej umowy. Taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała żadnego wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych obowiązków z niniejszych OWU lub indywidualnej umowy. Strony zobowiązują się w ramach indywidualnej umowy zastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy ten nieważny lub niewykonalny oddzielony obowiązek takim nowym ważnym i wykonalnym obowiązkiem. Jego przedmiot będzie w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać przedmiotowi pierwotnego oddzielonego obowiązku. Jeżeli owszem jakikolwiek obowiązek, wynikający z niniejszych OWU lub indywidualnej umowy i tworzący ich istotną należność, stanie się nieważnym lub niewykonalnym jako całość lub jego część, strony zastąpią nieważny lub niewykonalny obowiązek w ramach nowej umowy takim nowym ważnym i wykonalnym obowiązkiem. Jego przedmiot będzie w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać przedmiotowi pierwotnego zobowiązania, zawartego w niniejszej umowie.
 • Niniejsze OWU są przeznaczone dla Kupującego – przedsiębiorcę. Sprzedawca jednak niniejszym poucza ewentualnego Kupującego - konsumenta, że w przypadku sporu ze Sprzedawcą jest uprawniony do dochodzenia swych praw do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. To prawo zostanie zastosowane wnioskiem złożonym zgodnie z postanowieniem art .20n ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, do poniżej wymienionej instytucji: Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Wszystkie szczegóły dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów są podane na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej (České obchodní inspekceś): http://www.coi.cz.
 • Niniejsze ogólne warunki umowy wchodzą w życie z dniem 1. 1. 2019.

SOLLAU s.r.o. (tj. sp. z o.o.)

Top